Nadzór autorski-Podpisanie umowy-modernizacja linii kolejowej E65 - obszar LCS Iława

2012-01-16

W dniu 16 stycznia 2012 r. w Gdańsku została zawarta Umowa z Biurem Projektów Kolejowych w Gdańsku Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Pełnienie nadzoru autorskiego nad modernizacją linii kolejowej E 65 - obszar LCS Iława od km 184,800 do km 236,920” w ramach projektu POIiŚ (Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko) 7.1 – 1.3 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork”.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec-Siemiatycze

2012-01-09

W dniu 09.01.2012 r. w Białymstoku została podpisana Umowa z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie B „Rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Siemiatycze.

Umowę zawarto w wyniku w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość brutto umowy wynosi 786 093,00 PLN.

Podpisanie Umowy - trasa tramwajowa: Dworzec Wileński - Żerań Wschodni

2011-12-30

W dniu 30 grudnia 2011 r. w Warszawie została podpisana Umowa z firmą Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji”.

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość brutto Umowy wynosi 722 920,20 PLN

Podpisanie Umowy - Zarządzanie kontraktem dot wzmocnienia DK1 odc Toruń - Włocławek

2011-12-28

W dniu 28.12.2011r. została podpisana umowa na Zarządzanie kontraktem w zakresie "Projektu, rozbudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 1 Gdańsk - Cieszyn na odcinku Toruń - Włocławek od km 198+890 do km 221+200 - przejścia dla zwierząt, w tym płenienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót. Wartość netto umowy wynosi 499 200,00 złotych.

Podpisanie Umowy - nadzór autorski nad modernizacją linii kolejowej E 65 / C-E 65

2011-12-22

W dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie została zawarta Umowa z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu POIiŚ (Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko) 7.1 – 1.2 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.  

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE

2011-11-28

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE posiada akredytację PCA nr AB1588 w zakresie:
wykonania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych;
wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku i ekspozycyjnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych;
określenia metodą obliczeniową prognozowanego poziomu hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych.

Ponadto poza zakresem akredytacji oferujemy:
- ekspertyzy akustyczne (instalacje, urządzenia, zakłady przemysłowe, inwestycje liniowe: drogi, kolej, tramwaje);
- konsultacje akustyczne;
- szkolenia z zakresu akustyki.

Każde laboratorium posiadające stosowną akredytację może wykonać pomiary hałasu w środowisku. Nie każde Laboratorium jest w stanie pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić w trakcie pracy czy też kontroli Państwa Przedsiębiorstwa. 
Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie:
- wykonywania analiz akustycznych (hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych),
- wykonywana pomiarów hałasu (…jak wyżej).
Ponadto dodatkowa wiedza zdobyta w trakcie pracy w Wydziale Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kontrole zakładów) pozwoli na skuteczne wsparcie Państwa w zakresie m.in. problematyki akustycznej.


Wszelkie pytania związane z działalnością Laboratorium proszę kierować na adres:

e-mail: laboratorium@tgd.pl

lub

Rafał Fabrykiewicz ( tel. kom. 735 995 233).


Adres Laboratorium:
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk

tel. 58 5244100
fax. 58 3413065
e-mail: biuro[at]tgd.pl

CERTYFIKAT

ZAKRES AKREDYTACJI