Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów Nisko

2020-02-27

W dniu 20.05.2019 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział GDDKiA w Rzeszowie na Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko”


Wartość umowy: 10 272 960,00 złotych brutto

Termin wykonania:

a) STEŚ- 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

b) Materiały do wniosku o wydanie DŚU– 1 miesiąc od przekazania Wykonawcy Protokołu KOPI, zatwierdzającego STEŚ

………………………………………………..

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) w tym Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ), a także opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowe dla całości odcinka objętego zamówieniem. Szczegółowy zakres zamawianej dokumentacji należy dostosować do rozwiązań projektowych.


Długość odcinka drogi ekspresowej S74 objęta zamówieniem wynosi około 71 km.