Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu: Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Inowrocław Tczew LCS Tczew

2020-02-27

W dniu 24.09.2019 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę nr 90/105/0184/19/Z/I na: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Tczew.


Przedmiot umowy obejmuje opracowanie m.in.:

Po stronie Wykonawcy jest również przeprowadzenie Certyfikacji.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji również pełnienie nadzoru autorskiego a także pozyskanie decyzji administracyjnych (o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwoleń wodnoprawnych i prawomocnych pozwoleń na budowę) oraz opracowanie odpowiedzi na pytania na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane i przygotowanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi.

 

Kwota umowna brutto: 10 910 592,00 PLN

 

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: 2037 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, przy czym powyższy termin obejmuje okres realizacji Fazy II lub jej części w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji.