Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

2020-02-27

 

W dniu 10.07.2019 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę z  Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych, a także opracowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

 

TERMINY REALIZACJI UMOWY: 1370 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z tym że:

 

Kwota umowa brutto: 3 444 000,00 zł brutto, w tym: