Decyzje Środowiskowe - Umowa Ramowa z PKP PLK

Wykonanie dokumentacji w ramach Umowy Ramowej na opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA z perspektywy 2014-2020, Etap III.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1.Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej trzech Typów opracowań tj. Typ 1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, Typ 2 - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz Typ 3 - Rozpoznanie warunków przyrodniczych - inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji pn. „Prace na liniach kolejowych nr 132,138,147,161,180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary-Mysłowice Brzenka-Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka".
W ramach realizacji umowy wykonano:


2.Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej opracowania Typu 3 - Rozpoznanie warunków przyrodniczych - inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa".
W ramach realizacji umowy wykonano inwentaryzację przyrodniczą w oparciu o analizę danych literaturowych, analizę materiałów kartograficznych oraz przeprowadzone badania terenowe: chronionych typów siedlisk przyrodniczych, roślin, grzybów (porostów), bezkręgowców, ichtiofauny, herpetofauny, ornitofauny, chiropterofauny i pozostałej teriofauny lądowej i wodnej.