Wywiad Dyrektora Transprojektu Gdańskiego dla Rzeczpospolitej

2012-06-27

Wywiad ukazał się 22.06.2012 - skan wywiadu w zakładce "Media o nas"

Podpisanie Umowy - budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

2012-06-06

W dniu 06.06 2012r. w Gdańsku została zawarta umowa ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na: „Projekt budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo”. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

 Wartość brutto umowy wynosi 7 882 951,80 PLN

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. będzie również sprawował nadzór autorski nad w/w przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi.

Wartość brutto nadzoru autorskiego wynosi 1 043 204,70 PLN. 

Szacuje się, że okres wykonania umowy wyniesie 68 miesięcy.

Otwarcie węzła Karczemki na Obwodnicy Trójmiasta (S6)

2012-05-27

Węzeł Karczemki został oficjalnie oddany do użytku. W ceremonii odbioru decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Węzła wzięli udział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, minister Sławomir Nowak oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Węzeł Karczemki wraz z oddaną w maju Trasą WZ został zaprojektowany przez Transprojekt Gdański.

 

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Warszawy dzielnicy Targówek

2012-05-14

Spotkanie informacyjne:

29 maja 2012r. o godz. 18:00

w Urzędzie Dzielnicy Targówek

 

Inwestor                          Dzielnica      

 Miasto stołeczne Warszawa

 

 

 

 

 

Inwestor - Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych www.zmid.waw.pl

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy www.targowek.waw.pl

Biuro Projektowe www.tgd.pl

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Targówek w Warszawie. Biuro Projektów Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przygotowuje dokumentację zamienną, do już wykonanego projektu budowy   ul. Św. Wincentego i ul. Głębockiej, której celem jest ominięcie miejsc pochówków w historycznych granicach Cmentarza Żydowskiego na odcinku początkowym od ronda „Żaba” do ul. Kołowej.

Długość projektowanego odcinka ulicy  wynosi ok. 550m.

W koncepcji zaprojektowano 2 warianty techniczne omawianego odcinka.

Podpisanie Umowy - raport oddziaływania na środowisko - Port Lotniczy w Szymanach

2012-04-11

W dniu 11 kwietnia 2012r. została podpisana z firmą „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. Umowa na „Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapisanego w regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania w przetargu nieograniczonym.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na kwotę brutto 356 700,00 PLN.