Gazociąg Baltic Pipe odc Koszalin-Płoty

Umowa zawarta z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ulicy Mszczonowskiej 4 w Warszawie, nr SEU 1000029428 z dnia 11.10.2017 r. na przeprowadzenie całorocznej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą relacji Koszalin-Płoty na potrzeby Baltic Pipe".

Zakres Umowy obejmował w szczególności:

  1. Całoroczną inwentaryzację przyrodniczą, szaty roślinnej, siedlisk przyrodniczych, bezkręgowców wodnych i lądowych, ryb i minogów, płazów, gadów, ptaków, ssaków.
  2. Analizę wpływu przedsięwzięcia na ww. grupy organizmów i siedliska przyrodnicze oraz obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne, bioróżnorodność, krajobraz, klimat, jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.
  3. Waloryzację środowiska przyrodniczego na podstawie własnych badań terenowych oraz zebranych materiałów źródłowych.
  4. Przygotowanie zestawu działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazanie miejsc wymagających nadzoru przyrodniczego.