Linia tramwajowa w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku

Umowa zrealizowana w ramach konsorcjum firm:

Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, z siedzibą przy ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk oraz

Transprojektu Gdańskiego Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zabytkowej 2, 80-253 Gdańsk

Umowa zawarta z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk, nr 775/2016-I/PN/164/16 z dn. 16.12.2016 r. na wykonanie  dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru dla zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A”.

W zakres dokumentacji wykonanej przez konsorcjum wchodziły projekty budowlane i wykonawcze dla następujących opracowań:

1. Przebudowa istniejącego torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem o łącznej długości 7 568 m toru pojedynczego w ciągu następujących ulic:
odcinek 1 w ciągu ul. Budzysza od ul. Sucharskiego do ul. Skiby o długości 2 724 m toru pojedynczego;
odcinek 2 w ciągu ul Stryjewskiego i Nowotnej od ul. Skiby do ul. Kruczej o długości 2 043 m toru pojedynczego, w tym 1 749 m toru zabudowanego i 295 m toru niezabudowanego stanowiącego pętlę Pasanil (tramwajowo-autobusową);
odcinek 3 w ciągu ul. Nowotnej od ul. Kruczej do pętli tramwajowej Stogi Plaża wraz z pętlą, o łącznej długości 2 801 m toru pojedynczego niezabudowanego;
2. Przebudowa istniejącego układu drogowego (ul. Wosia Budzysza, ul. Stryjewskiego, ul. Nowotna - drogi klasy Z1/2 i Z2/2 o łącznej długości 2 500m) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo- rowerowymi, budowa parkingu samochodowego, parkingu rowerowego (20 miejsc);
3. Przebudowa przystanków tramwajowych, autobusowych, tramwajowo-autobusowych (PAT)
4. Budowa i przebudowa sieci wodociągowych (m.in. DN150-200mm dł. 1 267m),
5. kanalizacji sanitarnej (DN200-500 dł. 700 m), kanalizacji deszczowej (m.in. DN100-200 mm dł. 798m; DN300mm dł. 1 129 m; DN400 mm dł. 422 m; DN1OOOmm 306 m), urządzenia podczyszczające;
6. Budowa i przebudowa sieci gazowej i ciepłowniczej;
7. Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym „Kanał K”;
8. Przebudowa linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego; budowa instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych;
9. Przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej; projekt sterowania i ogrzewania systemu zwrotnic;
10. Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych;
11. Budowa kanału technologicznego;
12. Przebudowa sieci teletechnicznych;
13. Budowa monitoringu wizyjnego sieci TRISTAR i systemu informacji pasażerskiej;
14. Budowa budynku socjalnego (88,4m3) oraz budynku socjalnego połączonego z toaletą publiczną (144m3);
15. Budowa elementów małej architektury;
16. Gospodarka zielenią, projekt zieleni: odc. 1 - pow. 12 690 m2, odc. 2 - pow. 4 895 m2, odc. 3 - 5 397 m2;
17. Projekt tymczasowej (wytyczne) i docelowej organizacji ruchu;
18. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia;
19. Badania geotechniczne;
20. Opracowania środowiskowe;
21. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;
22. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne.

Część inwestycji znajduje się w strefie dóbr kultury i w związku z tym teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej.