Hala produkcyjna w Słupsku

Transprojekt Gdański opracował dokumentację projektową dla:

Termin realizacji: 12.2017 r. - 08.2019 r.

Zakres prac obejmował:

1. Wykonanie dla hali produkcyjnej oraz magazynowej Koncepcji (K), Projektu Budowlanego (PB), dla następujących branż:

a)    projekt architektoniczny,

b)    projekt konstrukcji hali oraz fundamentów pod maszyny,

c)    projekt instalacji sanitarnej wewnętrznej wod-kan, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, charakterystyk energetycznych budynków, analiza wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

d)    projekt instalacji wewnętrznej elektrycznej tj. oświetlenia, instalacji zasilnia urządzeń wewnętrznych, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej,

e)    projekt sieci zewnętrznych,

f)     projekt kanalizacji deszczowej,

g)    projekt kanalizacji sanitarnej,

h)    projekt przyłącza elektrycznego

2. Wykonanie projektów rozbiórki/przebudowy istniejącej infrastruktury (sieci).

3. Etapowanie całości inwestycji z uwagi na funkcjonujący zakład i docelowe zagospodarowanie terenu.

4. Pozyskanie warunków technicznych; złożenie kompletnych wniosków do urzędów, monitorowanie przebiegu sprawy w urzędach; pozyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień; wykonanie mapy do celów projektowych dla całego terenu inwestycji.