Modernizacja LK47 - Warszawska Kolej Dojazdowa

 

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, na odcinku od km 24,690 do km 32,637.

Przebudowa układów torowych obejmuje odcinek linii kolejowej nr 47 od km 25+305 do km 32+637 oraz tor linii 48 w rejonie włączenia rozjazdów w km 25,9.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura) – nr POIS.05.02.00-00- 0038/18-00

 

Cel i zakres opracowania:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości oraz skrócenie czasu przejazdu na analizowanym odcinku, ze szczególnym uwzględnieniem budowy drugiego toru LK 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego o długości ok. 7 km oraz włączenie linii nr 48 poprzez przejście rozjazdowe w rejonie p.o. Podkowa Leśna Zachodnia.

Celem realizacji zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, a następnie wykonanie na tej podstawie robót budowlanych, ich odbiór i oddanie do użytkowania planowanej inwestycji.

 

Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje następujące roboty:

a) rozbudowa linii kolejowej 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska poprzez dobudowę drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana nawierzchni toru istniejącego

b) przebudowa torów i urządzeń kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacji Podkowa Leśna Główna, Grodzisk Mazowiecki Radońska, oraz na włączeniu linii nr 48 do linii nr 47

c) przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn

d) przebudowa dróg dojazdowych do przejazdów i dróg równoległych

e) rozbiórka przepustów P1 w km 25+753 i P5 w km 32+167

f) rozbiórka istniejących i budowa nowych obiektów inżynieryjnych: mostów i przepustów w kilometrach: 25+356, 26+657, 27+515, 28+498, 29+149, 29+982, 31+533, 32+148

g) remont budynków stacyjnych/dworcowych na stacjach Grodzisk Mazowiecki Radońska i Podkowa Leśna Główna – wraz z demontażem masztu antenowego zlokalizowanego na dachu budynku

h) rozbiórka istniejących i budowa nowych peronów oraz dojść do peronów na przystankach: Podkowa Leśna Zachodnia, Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrężna, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice oraz na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z małą architekturą i systemem informacji dla podróżnych

i) przebudowa urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym

j) budowa i przebudowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, w tym budowa masztów

k) przebudowa istniejącej i budowa nowej sieci trakcyjnej nad dobudowywanym torem

l) usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną

m) budowa i przebudowa urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej nn i SN

n) przebudowa sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych.

 

Parametry techniczne:

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie następujących parametrów eksploatacyjnych oraz cech użytkowych:


rozstaw szyn

1435 mm 

 prędkość maksymalna dla pociągów pasażerskich

 80 km/h

 dopuszczalny nacisk osi

 w torze nr 1 i 2: 20 t/196 kN

 długość peronów

 80m

 odległość krawędzi peronów od osi toru na odcinkach prostych bez przechyłki

 1, 585 m

 wysokość peronów

 0, 380 m

 długość pociągów

 60 m (aktualnie eksploatowanych)

 szerokość pociągów

 2850 mm (aktualnie eksploatowanych)