Pomorska Kolej Metropolitalna

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej”

Pomorska Kolej Metropolitalna to przedsięwzięcie o podstawowym znaczeniu dla rozwoju systemu transportu zbiorowego aglomeracji gdańskiej. Celem zasadniczym przedsięwzięcia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest stworzenie nowego systemu komunikacyjnego dla aglomeracji i regionu. Planowane  rozwiązanie umożliwi szybszy dojazd mieszkańców i turystów do subregionu Kaszub i zwiększy spójność gospodarczo – społeczną regionu.

Przygotowywany Etap I zakłada zaprojektowanie dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej:

Dokumentacja obejmuje również 8 przystanków  i 1 stację techniczną, obiekty kubaturowe i inżynieryjne oraz  budowę urządzeń SRK, instalacji teletechnicznych, usunięcie kolizji i budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, wyburzenia, wycinkę zieleni itp.

 

Dokumentacja została podzielona na zadania:

Zadanie 1 - Budowa linii kolejowej na odcinku od Portu Lotniczego w Gdańsku do włączenia się z linią 201, która obejmuje:

a)     służba ochrony kolei,

b)     centrum sterowania ruchem,

c)     zarządzanie linią kolejową,

d)     funkcje ogólne wspólne dla ww. i inne.

Wielkość obiektu: 2 337,6 m2 powierzchni użytkowej i kubatura 13 383,7 m3.

Zadanie 2 - Budowa linii kolejowej na odcinku od stacji Gdańsk – Wrzeszcz do Portu Lotniczego w Gdańsku, która obejmuje:

 

W ramach zadania 1 i 2 zostanie wykonane:

a)   Projekt budowlany wielobranżowy wraz z uzupełnieniami i uszczegółowieniami zawierający:

b)   Wizualizację przedsięwzięcia

c)   Przedmiar  robót na podstawie projektu budowlanego.

d)   Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót na podstawie projektu budowlanego.

e)   Kosztorys inwestorski robót budowlanych wraz z zestawieniem kosztów wykonania m.in. projektu wykonawczego, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót na podstawie projektu wykonawczego, oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

f)     Materiały do wystąpienia o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

g)   Materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych

h)   Dokumentacji towarzyszącej związanej z całym przedmiotem zamówienia.

i)     Nadzór autorski