Trasa W-Z w Gdańsku

Budowa Trasy W - Z w Gdańsku od ul. Kartuskiej do ul. Otomińskiej z wyłączeniem węzła Karczemki ( w ciągu drogi krajowej nr 7)

Dokumentacja projektowa zawiera:

Koncepcję programową

Projekt Budowlany,

Projekt Wykonawczy, w którego skład wchodzą (analogicznie jak w Projekcie Budowlanym)

1. Część drogowa

 2. Część mostowa

 3. Część sanitarna (przebudowa i budowa)

 4.Część elektroenergetyczna (przebudowa i budowa)

 5. Część teletechniczna (przebudowa i budowa)

 6. Sygnalizacja świetlna na trzech skrzyżowaniach,

 7. Ekrany akustyczne

 8. Zieleń - projekt gospodarki drzewostanem i szaty roślinnej.

 9. Materiały Przetargowe

10. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych.

Ponadto w ramach niniejszego opracowania wykonano również: studium wykonalności, analizę ekonomiczną, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, materiały dla uzyskania decyzji środowiskowej , analizę ruchową, dokumentację geologiczno - inżynierską oraz mapę do celów projektowych w skali 1:500