Analiza ruchu drogowego w korytarzu Północ - Południe

Przedmiotem prac projektowych było "Opracowanie analizy ruchu drogowego w korytarzu „Północ – Południe” dla planowanych dróg ekspresowych S8 i S19 na odcinku Budzisko (granica państwa) – Białystok – Lublin – Rzeszów – Barwinek  (granica państwa)".

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie GDDKiA oddział w Lublinie.

Zakres opracowania obejmował:

 1. Analizę danych wyjściowych takich jak:
  • wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu,
  • wyniki badań ze stacji ciągłych pomiarów ruchu,
  • dane ze Straży Granicznej,
  • dane zawarte w Krajowym Modelu Ruchu.
 2. Wykonanie pomiarów ruchu w terenie:
  • pomiary ilościowe,
  • pomiary źródło – cel,
  • pomiar czasu przejazdu,
  • pomiary uzupełniające.
 3. Analizę pomiarów ankietowych ruchu m. in.:
  • ustalenie wielkości natężenia ruchu,
  • ustalenie wahań natężenia ruchu,
  • kodowanie i przetworzenie danych dla ruchu pomierzonego,
  • oszacowanie średniego dobowego ruchu w roku pojazdów samochodowych,
  • opracowanie struktury rodzajowej ruchu w każdym punkcie pomiaru ilościowego,
  • opracowanie czasu przejazdu poszczególnych odcinków drogi nr 8 i 19.
 4. Uszczegółowienie modeli sieci drogowej:
  • model istniejącej sieci drogowej dla roku bazowego,
  • modele sieci drogowej dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S8 i S19 dla kolejnych horyzontów prognozy – trasa o łącznej długości 630 km zawierająca 80 węzłów drogowych.
 5. Zebranie i opracowanie danych do sporządzenia więźby ruchu:
  • podział na rejony komunikacyjne,
  • macierze ruchu. 

Rozkład ruchu na modelową sieć drogową został wykonany dla roku bazowego i poszczególnych wariantów trasy i horyzontów prognozy. Wyniki prognozy ruchu zostały przedstawione w formie tabelarycznej i graficznej. Przepustowość odcinków drogi S8 i S19 została oceniona w scenariuszu inwestycyjnym. Została też dokonana ocena wpływu powstania korytarza Północ-Południe jako alternatywnego dla I Paneuropejskiego korytarza Transportowego.