STEŚ drogi S7 Koszwały-Kazimierzowo

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe obejmowało opracowanie przebiegu drogi ekspresowej S7 od miejscowości Koszwały (koniec Południowej Obwodnicy miasta Gdańska) do miejscowości Kazimierzowo (początek obwodnicy Elbląga) dla przekroju 2/2 i 2/3 w układzie docelowym.

Warianty trasy przebiegały przez tereny depresyjne Żuław, w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

W obrębie terenu, na którym rozpatrywano warianty przebiegu trasy znajdują się następujące obszary i obiekty chronione w myśl Ustawy o Ochronie przyrody:

  W ramach STEŚ przeanalizowano przebieg drogi dla czterech wariantów:

  1. "Podstawowy"+"Północny" o długości 39,9 km
  2. "Podstawowy"+"Rakowiska"+"Południowy" o długości 39,9 km
  3. "Północny" o długości 39,9 km
  4. "Południowy" o długości 40,3 km

W ramach wariantu "Podstawowego" analizowano ponadto warianty dodatkowe o łącznej długości 9,5 km.  

W STEŚ oprócz trasy drogi ekspresowej S7 przedstawiono rozwiązania projektowe:

 Łączna długość obiektów inżynierskich w zależności od wariantu (4 warianty) wynosiła 2762 m, 2500 m, 3021 m,  2699 m.  

 STEŚ obejmował:

1.   Część ogólną

2.1 Analizę stanu istniejącego

2.2 Analizę i prognozy ruchu

3.   Część techniczną i kosztorysową:

4.   Część ekonomiczną - analiza efektywności ekonomicznej     zadania inwestycyjnego

5.   Opinie urzędow i instytucji

6.   Konsultacje spoleczne

7.   Organizację i berzpieczeństwo ruchu drogowego

8.   Podsumowanie i wnioski:

9.   Studium geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne

10. Raport oddziaływania na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą terenów obszaru NATURA 2000

11.  Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację inwestycji.

12.  Wizualizację przebiegu trasy.

Ponadto, w ramach odrębnej umowy Transprojekt Gdański opracował "Studium Wykonalności budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) dla odcinków: