Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - Budowa nawierzchni lotniskowych - Port Lotniczy Kosakowo

Zamawiający: Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.

Zakres obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni sztucznych, w tym:

a) przystosowanie drogi kołowania DK G dla ruchu statków powietrznych kodu C, z zachowaniem funkcji płaszczyzny postojowej PPS 3 dla statków powietrznych kodu A i B,

b) zaprojektowanie nawierzchni dla 3 stanowisk dla statków powietrznych kodu C,

c) zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym odwodnienie, zasilanie elektroenergetyczne (w tym system rozruchowy statków powietrznych na stanowisku), sieci teletechniczne,

d) przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją oraz rozbiórka obiektów kolidujących z projektowanymi nawierzchniami,

e) zaprojektowanie oświetlenia płytowego i nawigacyjnego z uwzględnieniem projektu wykonanego przez odrębnego Wykonawcę,

f) zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego dla nowo projektowanych oraz istniejących nawierzchni z uwzględnieniem projektu wykonanego przez odrębnego Wykonawcę.

2. Opracowanie technologii ruchu statków powietrznych, pojazdów oraz pieszych, w tym ruchu statków powietrznych kodu A i B na PPS 3.

3. Opracowanie technologii odladzania statków powietrznych w oparciu o decyzję Środowiskową.

4. Opracowanie metodyki zabezpieczenia projektowanej nawierzchni przed degradacją.

5. Projekt organizacji ruchu statków powietrznych na czas wykonywania robót.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Etap I:

1. opracowanie Wielobranżowej Koncepcji w kilku wariantach, przedstawionej na mapie w skali 1:500 wraz z opisem,

2. wskaźnikowe wyliczenie kosztu inwestycji z podziałem kosztów na elementy uzgodnione z Zamawiającym,

3. uzyskanie pisemnej akceptacji wybranego wariantu koncepcji przez Zamawiającego

4. uzyskanie opinii dotyczącej wybranej przez Zamawiającego koncepcji od:

a) Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni (RZI),

b) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej (CWTiD MW),

c) Wojskowego Użytkownika Lotniska – 43 Baza Lotnictwa Morskiego (WUL).

5. uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego,

6. uzgodnienie z Zamawiającym w formie pisemnej podziału realizowanej dokumentacji.

 

Etap II:

1. wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Koncepcji.

2. Opracowanie:

a) technologii ruchu statków powietrznych, pojazdów oraz pieszych,

b) technologii odladzania statków powietrznych,

c) metodyki zabezpieczenia projektowanej nawierzchni przed degradacją.

3. Projekt organizacji ruchu statków powietrznych na czas wykonywania robót.

4. uzyskanie kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

5. sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletem dokumentacji oraz złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego, celem uzyskania pozwolenia na budowę,

 

Etap III:

1. wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż,

2. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż.

3. opis przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z ustawą zamówień publicznych oraz tabelę elementów (zbiorcze zestawienie składników).

 

Etap IV obejmuje uzyskanie dla Zamawiającego ostatecznej decyzji udzielającej mu pozwolenia na budowę dla wszystkich branż na podstawie opracowanej dokumentacji.