Lotnisko Dęblin

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Budowa urządzeń systemu FOD wraz z modernizacja dróg samochodowych” na lotnisku Dęblin

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Budowa urządzeń systemu FOD wraz z modernizacją dróg samochodowych” na lotnisku Dęblin, w tym:

W zakresie A:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa urządzeń systemu FOD wraz z modernizacja dróg samochodowych” na lotnisku Dęblin, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę:

a) projekt budowlano – wykonawczy,

b) przedmiar robót,

c) kosztorys inwestorski,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

e) projekt czasowej organizacji ruchu dla dróg samochodowych objętych zakresem A, uwzględniający oznakowanie poziome i pionowe,

f) opracowanie map do celów projektowych i zarejestrowanie ich w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie;,

g) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i wykonanie wymaganych opracowań oraz badań niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zgody.

 

W zakresie B:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa urządzeń systemu FOD wraz z modernizacją dróg samochodowych” na lotnisku Dęblin, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robót,

d) kosztorys inwestorski,

e) zestawienie kosztów zadania,

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

g) projekt czasowej organizacji ruchu dla dróg samochodowych objętych zakresem B, uwzględniający oznakowanie poziome i pionowe,

h) projekt stałej organizacji ruchu części lotniskowej kompleksu, uwzględniający oznakowanie poziome i pionowe,

i) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

j) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; (wraz z ewentualnym raportem);

k) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowowodnych

l) opracowanie map do celów projektowych i zarejestrowanie ich w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie;

m) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, badań, ekspertyz i uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Opracowana w dwóch zakresach (A i B) dokumentacja projektowo-kosztorysowa (prace realizowane równolegle) służy do opisu przedmiotu zamówienia i realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową dróg samochodowych na terenie czynnego lotniska wojskowego z uwarunkowaniami zachowania i utrzymania szczególnej czystości nawierzchni oraz uwarunkowaniami organizacji ruchu samochodowego.

 

Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:

a)    Użytkownikiem obiektu – Dowódcą JW 4929 Dęblin;

b)   Jednostką nadrzędną użytkownika obiektu – Dowódcą JW 4461 Dęblin;

c)    Zarządcą obiektu - Szefem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie;

d)   Komendantem Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej;

e)    Rzeczoznawcą ds. bhp i p.poż.