Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie”.

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla przygotowania i wykonania robót budowlanych, w tym opracowanie w układzie wielobranżowym:

Wykonanie prac projektowych polegających na:

Estakada kolejowa wpisana jest do rejestru zabytków przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.