Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11

Wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11 od km 108+200 km 120+200 wraz z obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 20”

Projekt obejmował odcinek dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S11. Całość inwestycji zlokalizowana jest we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie szczecineckim, na obrzeżach terenu należących do miasta Szczecinka i do gminy Szczecinek.

Zakres budowy obejmuje:

a)      budowę dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S11 od km 107+697,43 istniejącej drogi krajowej nr 11 (lokalny km 0+000,00) do km 120+939,84 istniejącej drogi krajowej nr 11 (lokalny km 11+979,71) tj. na długości 11979,71 m,

b)      budowę dwóch węzłów typu WB,

c)      przebudowę krzyżujących się z obwodnicą dróg istniejących tj.: drogą krajową nr 11, ul. Słupską, ul. Bugno, ul. Leśną, drogą powiatową 1296Z, drogą powiatową 1295Z, drogami gminnymi,

d)      budowę dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe, budowę rond i przebudowę dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych rond i skrzyżowań,

e)      budowę oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

f)       rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów, w tym także przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej związanej z likwidacją istniejących przejazdów kolejowych,

g)      budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie skrzyżowań,

h)      przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

i)        budowę elementów ochrony środowiska min. ekrany akustyczne, ogrodzenie drogi,

j)        projekt obsadzenia zielenią.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne będzie realizowane jednoetapowo, tj. dla drogi S11 budowa całego korpusu drogowego pod przekrój 2 jezdnie po 2 pasy ruchu.

Zakres umowy obejmował wykonanie m.in.: