Sieci ciepłownicze w Gdańsku

Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę i modernizację sieci ciepłowniczych
w Gdańsku podzielona na 6 odrębnych zadań:
Zadanie 1 –    Przebudowa istniejących osiedlowych sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Leśna Góra wraz z likwidacją istniejącej sieci kanałowej niskoparametrowej;
Zadanie 2 –    Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej
i ul. Fryderyka Chopina;
Zadanie 3 –    Przebudowa istniejących osiedlowych sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Pilotów
i ul. Startowej wraz z likwidacją istniejącej sieci kanałowej wysokoparametrowej;
Zadanie 4 –    Przebudowa istniejących osiedlowych sieci i przyłączy ciepłowniczych między
ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Chłopską i ul. Piastowską wraz z likwidacją istniejącej sieci kanałowej niskoparametrowej;
Zadanie 5 –    Przebudowa istniejących osiedlowych sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Stanisława Worcella i Witolda Grabowskiego wraz z likwidacją istniejącej sieci kanałowej niskoparametrowej;
Zadanie 6 –    Przebudowa istniejących osiedlowych sieci i przyłączy ciepłowniczych między
ul. Wyzwolenia, ul. Kasztanową i ul. Oliwską wraz z likwidacją istniejącej sieci kanałowej wysokoparametrowej.
Przebudowywane sieci i przyłącza ciepłownicze będą zasilane z istniejących sieci preizolowanych wysokoparametrowych. Na terenie osiedli sieć będzie przebiegała na większości odcinków po nowej trasie pod chodnikami, parkingami i terenami zielonymi zasilając przyłącza ciepłownicze dostarczające czynnik grzewczy do poszczególnych węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Przewiduje się budowę podziemnych sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych z rur o średnicach: 2x600/800, 2x350/500, 2x250/400, 2x200/315, 2x150/250, 2x100/200, 2x80/160, 2x65/140, 2x50/125, 2x40/110, 2x32/110, 2x20/90 o łącznej długości około 9,5km. Czynnikiem grzewczym w sieci ciepłowniczej będzie woda. Parametry pracy sieci w sezonie zimowym to od 70 do 1200C, w sezonie letnim 650C. Sieć będzie układana na średniej głębokości H=0,8–1,2m pod poziomem terenu. Pod drogami istniejącymi rura ciepłownicza będzie prowadzona
w rurze ochronnej na głębokości min. 0,8m od nawierzchni do wierzchu rury.
Przygotowywana dokumentacja będzie zawierała m.in.:
-    Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
-    Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów na trasie projektowanych sieci ciepłowniczych;
-    Mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych z naniesioną trasą sieci w skali 1:500 wraz ze zwymiarowanymi pomieszczeniami węzłów cieplnych;
-    Opis techniczny i obliczenia wydłużeń termicznych;
-    Profil podłużny sieci ciepłowniczych;
-    Schemat montażowy;
-    Schemat obliczeniowy;
-    Specyfikację materiałową;
-    Sposób odwadniania i odpowietrzania;
-    Obliczenia wymiarów punktów stałych;
-    Schemat instalacji alarmowej wraz ze specyfikacją niezbędnych elementów;
-    Projekt wykonawczy uzgodniony z Zamawiającym;
-    Zgody właścicieli nieruchomości na przebieg trasy sieci ciepłowniczych przez ich nieruchomości;
-    Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego, Zarządem Dróg i Zieleni oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
-    Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003 r.)
-    Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.