Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Etap I - Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych realizacji inwestycji w tym:
wykonanie wstępnej waloryzacji przyrodniczej na podstawie rozpoznania terenowego oraz dostępnych materiałów źródłowych, wykazanie i rozpoznanie terenów cennych przyrodniczo, oraz ustalenie uwarunkowań przyrodniczych istotnych dla realizacji i kosztów inwestycji wraz z wstępnym harmonogramem wykonania robót, dokonanie oceny w aspekcie przyrodniczym wariantów realizacyjnych przedstawionych w koncepcji technicznej wraz z wykazaniem wad i zalet mogących mieć wpływ na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2) Etap II - Uzupełnienie waloryzacji przyrodniczej. Przygotowanie wniosku oraz materiałów koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenie (w porozumieniu z organem wydającym decyzję) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w zadania inwestycyjnego, które należy wykonać w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami/ - w nawiązaniu do ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 Nr 143, poz. 963 ) lub/oraz innych aktów normatywnych, rozporządzeń, instrukcji obowiązujących w dacie dokonywania czynności i uzyskiwania aktów administracyjnych w tym: stwierdzenie konieczności sporządzenia i określenie zakresu raportu. Sporządzenie raportu OOŚ do przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji środowiskowej. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja wału P-1 rz. Odry  gm. Głogów i Kotla”

W ramach realizacji umowy wykonano:

1. Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych realizacji inwestycji.

2. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Inwentaryzację przyrodniczą w zakresie: 

4.  Raport Oddziaływania na Środowisko.