Opracowania środowiskowe dla Portu Gdynia

Zakres prac obejmuje:

-         analizę oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, krótko-, średnio-
i długoterminowych, stałych i chwilowych na wszystkie aspekty środowiska, możliwe do zaistnienia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanych przedsięwzięć. Należy uwzględnić wymogi odnośnie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

-          wskazanie oddziaływań pozytywnych i negatywnych wraz z ich gradacją;

-         wyszczególnienie oddziaływań, które mogą mieć skumulowany znaczący efekt długoterminowy (pozytywny bądź negatywny);

-         przedstawienie propozycji, sugestii działań zapobiegawczych, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko zarówno dla oddziaływań krótkotrwałych jak i długofalowych (np. monitoring itp.);

-         przeprowadzenie analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia ze strategiami lub projektami strategii rozwoju na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym
(w tym z projektem strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.).