Rozbudowa placów poboru opłat na Autostradzie A1

W dniu 12 września 2014 roku Intertoll Construction Sp. z o. o. („Zamawiający") zawarł  z Transprojektem Gdańskim Sp. z o. o. („Wykonawca") umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy Placów Poboru Opłat Nowa Wieś i Rusocin na autostradzie A1

W ramach umowy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jest zobowiązany wykonać opracowania projektowe obejmujące m.in.:
a)    materiały wejściowe (geodezja, geologia);
b)    koncepcję rozwiązania architektoniczno-budowlanego
c)    projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
d)    projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;
e)    specyfikacje techniczne;
f)     dokumentację powykonawczą;
g)    kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz wniosek do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej (DUŚ), w tym między innymi wszystkie wnioski uzupełniające i korespondencję z właściwymi organami

oraz  uzyskać w imieniu INTERTOLL POLSKA Sp. z o.o. („Operator") wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie właściwych organów pozwalające Operatorowi na rozpoczęcie i ukończenie rozbudowy Placów Poboru Opłat Nowa Wieś i Rusocin, jak również dokumentacji powykonawczej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i które są niezbędne zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.
 
    Zakres prac Wykonawcy uwzględnia m.in. projekt budowy oraz przebudowy następujących elementów na PPO Nowa Wieś:

a)    budowa trzech dodatkowych wysp wjazdowych po stronie wschodniej;
b)    budowa trzech dodatkowych pasów ruchu po stronie wschodniej (w tym jeden skrajny pas szeroki dla pojazdów ponadgabarytowych);
c)    przebudowa wyspy wjazdowo-wyjazdowej nr 6 na wyspę wyjazdową;
d)    przebudowa wyspy wjazdowej nr 7 na wyspę wyjazdową;
e)    przebudowa wyspy wjazdowej nr 8 na wyspę wjazdowo-wyjazdową;
f)     przebudowa dwóch pasów (7 i 8) wjazdowych na pasy wyjazdowe;
     Pasy nr 8 i 7 będą dwukierunkowe.
g)    przebudowa istniejącego szerokiego pasa wjazdowego nr 9 przeznaczonego dla pojazdów ponadgabarytowych na pas wjazdowy o szer. 3 m;
h)    budowa dwóch kompletnych kiosków (budek) dla poborców opłat;
i)     przebudowa tunelu w zakresie budowy dodatkowego wyjścia/wejścia na końcu istniejącego tunelu oraz dostosowanie tunelu do nowo projektowanych i przebudowywanych wysp i urządzeń;
j)    budowa komór instalacyjnych – komora pod wyspą oraz komora zewnętrzna (2 szt.);
k)    rozbudowa istniejącej wiaty nad dobudowanymi pasami ruchu;
l)     przebudowa istniejącego układu drogowego przed oraz za PPO Nowa Wieś;
m)   przebudowa istniejącego układu drogowego na MOP Nowa Wieś Wsch.;
n)    roboty ziemne;
o)    nawierzchnia z betonu cementowego;
p)    nawierzchnia z betonu asfaltowego;
q)    przebudowa ciągów pieszych;
r)     roboty wykończeniowe;
s)     projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu;
t)     projekt zieleni;
u)    budowa oraz przebudowa sieci i urządzeń instalacji elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych, deszczowych, sieci wodociągowych, klimatyzacji i wentylacji oraz oświetlenia zewnętrznego;

Zakres prac Wykonawcy uwzględnia m.in. projekt budowy oraz przebudowy następujących elementów na PPO Rusocin:

a)    dwie nowe wyspy wjazdowe po stronie zachodniej;
b)    dwa nowe pasy po stronie zachodniej (w tym jeden skrajny pas o szer. 6 m dla pojazdów ponadgabarytowych);
c)     przebudowa dwóch wysp wjazdowych (nr 9 i 10) oraz dwóch pasów wjazdowych (nr 5 i 4) na wyspy i pasy dwukierunkowe;
d)    dwa kompletne kioski (budki) dla poborców opłat;
e)    przebudowa tunelu w ograniczonym zakresie, w tym między innymi:

Nie przewiduje się rozbudowy tunelu ani budowy dodatkowej klatki schodowej.

f)    zewnętrzna komora instalacyjna;
g)   rozbudowa istniejącej wiaty nad dobudowanymi pasami ruchu;
h)   przebudowa istniejącego układu drogowego przed oraz za PPO Rusocin;
i)    roboty ziemne;
j)    nawierzchnia z betonu cementowego;
k)   nawierzchnia z betonu asfaltowego;
l)    przebudowa ciągów pieszych;
m)  roboty wykończeniowe;
n)   roboty ziemne;
o)   nawierzchnia z betonu cementowego;
p)   nawierzchnia z betonu asfaltowego;
q)   przebudowa ciągów pieszych;
r)    roboty wykończeniowe;
s)    projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu;
t)    projekt zieleni;
u)   budowa oraz przebudowa sieci i urządzeń instalacji elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych, deszczowych, sieci wodociągowych, klimatyzacji i wentylacji oraz oświetlenia zewnętrznego.