Kościerski korytarz kolejowy LK201 Kościerzyna - Gdynia

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla rozszerzonego zakresu rzeczowego w ramach projektu:
Rewitalizacja i modernizacja tzw. Kościerskiego korytarza kolejowego – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201, współfinansowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Zamawiający: RUBAU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wykonawca robót)
Wykonawca: TRANSPROJEKTEM GDAŃSKIM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
Zakres prac: Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji
Szczegółowy zakres prac:
1) Zakres prac Wykonawcy na podstawie zleceń :
a) pozyskanie map dla celów informacyjnych,
b) wykonanie przekopów,
c) przygotowanie analizy akustycznej,
d) badania geologiczne;
e) pomiary geodezyjne;
f) inwentaryzacja geodezyjna obiektów;
g)  mapa do celów projektowania w zakresie stacji Osowa i Wielki Kack oraz odc. Torowiska od km 184,000 do km 188,100;
h) koncepcja rozwiązań projektowych;
i) projekt wykonawczy zadania 1C bez branży SRK;
j) projekt budowlany nastawni wykonawczej Os1 w km 189,390 – bez branży SRK (stan do dostarczenia na ZOPI);
2) Zakres przedmiotu umowy:
a) Wykonanie zgodnie z wymaganiami Inwestora na podstawie Aktualizacji Studium Wykonalności dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie niezbędnym dla realizacji robót budowlanych, w tym w szczególności opracowanie, przy ścisłym wykorzystaniu wybranego przez Inwestora do realizacji wariantu I zaktualizowanego Studium Wykonalności, w układzie wielobranżowym:
- projektów koncepcyjnych na mapach do celów informacyjnych,
- projektów budowlanych wraz z wykonaniem map do celów projektowych i uzupełniających badań geotechnicznych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i pozwoleń, warunków technicznych itp.,
- projektów wykonawczych,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiarów robót i kosztorysów,
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedsięwzięcia,
- oraz inne projekty niezbędne do realizacji robót;
b)  Wystąpienia o pozwolenia na budowę oraz dokonanie zgłoszeń robót budowlanych dla poszczególnych odcinków zadania zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów, opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi
c)    uzyskanie postanowienia RDOŚ dla zadania 1C w zakresie rezygnacji z budowy ekranów akustycznych,
d)    uzyskanie zmiany postanowień pozwolenia na budowę w zakresie rezygnacji z budowy ekranów akustycznych,
e)    wykonanie badań geologicznych oraz analizy ich wyników;
f)    uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci (dla wszystkich właściwych branż);
g)    sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji;(w trakcie realizacji robót)