Modernizacja obwodowej linii kolejowej w Warszawie

Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla projektu: POIiS 7.1-100 „Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”.

 

Przedmiotem Umowy realizowanej dla PKP PLK S.A. jest przygotowanie: dokumentacji projektowej (m. in. aktualizacja projektu wstępnego, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Programów Funkcjonalno - Użytkowych i dokumentacji przetargowej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi, postanowieniami i uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania robót budowlanych na liniach kolejowych nr 20, 507, 509, przewidzianych do wykonania z udziałem środków UE w perspektywie lat 2014-2020 w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)".

Projekt ten jest częścią Projektu Globalnego, który obejmuje obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK) i zawiera prace przedprojektowe wykonane w ramach projektu TEN-T 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego".

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania i parametry techniczne będą spełniać wymagania określone w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności oraz być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi Europejskie Normy, technicznymi systemami ustanowionymi przez europejskie organy normalizujące oraz Polskimi Normami i specyfikacjami technicznymi.

Prace projektowe zostały podzielone na następujące Etapy:

  1. Etap I: Aktualizacja projektu wstępnego
  2. Etap II: Przygotowanie wniosków i uzyskanie decyzji lokalizacyjnych

a)      Opracowanie i złożenie do właściwych urzędów wystąpień o opinie organów, o których mowa w art. 90 ust. 3, pkt. 4 ustawy o transporcie kolejowym,

b)       Opracowanie wniosków i ich złożenie do właściwych urzędów o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

  1. Etap III: Interoperacyjność

a)      Uzyskanie decyzji prezesa UTK w sprawie stosowania wymagań interoperacyjności

b)      Ocena zgodności każdego podsystemu na etapie projektu.

  1. Etap IV: Opracowanie projektów budowlanych wraz raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
  2. Etap V: Złożenie kompletnych wniosków do urzędów o wydanie pozwoleń na budowę kompletu oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

a)      Złożenie kompletnych wniosków do urzędów o wydanie pozwoleń na budowę – komplet,

b)      Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

  1. Etap VI: Opracowanie projektów wykonawczych i Programów Funkcjonalno – Użytkowych
  2. Etap VII: Opracowanie materiałów przetargowych: przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz STWORB.

W opracowywanej dokumentacji zostaną uwzględnione m.in. następujące rodzaje robót:

-         roboty torowe nawierzchniowe, podtorzowe i odwodnieniowe;

-         budowę oraz przebudowę infrastruktury pasażerskiej, tj. peronów z wyposażeniem, dróg dojścia do nich oraz oznakowania;

-         roboty telekomunikacyjne (w tym: system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system monitoringu CCTV, system łączności technologicznej, system i urządzenia sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz system i urządzenia kontroli dostępu);

-         sieć trakcyjna, elektroenergetyka nietrakcyjna;

-         obiekty inżynieryjne;

-         obiekty kubaturowe m.in. do zabudowy urządzeń SRK z instalacjami oraz pomieszczenia do obsługi eksploatacyjnej linii;

-         urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

-         prace związane z ochroną środowiska;

-         pomiary geodezyjne i inne roboty towarzyszące;

-         usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Projekt modernizacji linii obwodowej w Warszawie odc. Warszawa Gołąbki - Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska obejmujący swym zasięgiem linię nr 20 Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska od km 4,350 do km 8,245, linię nr 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołąbki od km 0,950 do km 1,768 I od km 2,370 do km 2,523 oraz linię nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska od km (-1,250) do km 7,925 ma na celu:

-         spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie 2008/57/WE PE i Rady z dnia 17.06.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie wraz z rozporządzeniami i decyzjami KE;

-         wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie, po zakończeniu zadania, realizowania oferty przewozowej, skrócenie czasu jazdy i zwiększenie przepustowości linii;

-         poprawa stanu środowiska w obszarze modernizowanego odcinka linii uwzględniająca zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-         zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości oraz w wyniku likwidacji zbędnej infrastruktury;

-         udostępnienie szybkiego transportu kolejowego mieszkańcom Warszawy na skutek poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów, przez:

-         podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez poprawę stanu technicznego drogi kolejowej.

-         eliminacja wąskich gardeł na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK),

-         zwiększenie dostępności transportu kolejowego zarówno pasażerskiego jak i towarowego.