Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek Chełmża - Grudziądz

 Transprojekt Gdański spółka z o. o. zwarł w dniu 4 lutego 2013 roku z NDI S.A. z siedzibą w Sopocie (Wykonawca robót) umowę na kompleksowe wykonanie prac projektowych związanych z realizacją Projektu pn.

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni -Malbork na odcinku Toruń Wschodni - Grudziądz - Etap I obejmujący odcinek Chełmża - Grudziądz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013"

Projekt ten jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

W ramach ww. Projektu Transprojekt Gdański opracował kompleksową Dokumentację Projektową obejmującą:

a)         projekty budowlane w układzie wielobranżowym  wraz uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci dla wszystkich występujących branż, opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym zgłoszenia robót,

b)         projekty wykonawcze w układzie wielobranżowym  wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z wyłączeniem branży SRK.

c)         specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie wielobranżowym,

d)         przedmiarów robót i kosztorysów w układzie wielobranżowym,

e)         dokumentację projektową powykonawczą

f)          dokumentację uzupełniającą dla potrzeb certyfikacji TSI

Zakres prac  Transprojektu Gdańskiego  obejmował również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

Projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 207 na odcinku Chełmża - Grudziądz jest w całości zlokalizowany na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w powiecie toruńskim, chełmińskim, grudziądzkim i w powiecie miasta Grudziądz.

Inwestycja dotyczy odcinka Chełmża - Grudziądz linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w km 18,867 - 57,573 (całkowita długość odcinka wynosi ok. 38,7 km).

Linia kolejowa nr 207 na odcinku Chełmża - Grudziądz jest linią jednotorową, niezelektryfikowaną, czynną, o ruchu mieszanym pasażersko - towarowym, z przewagą ruchu pasażerskiego. Linia nr 207 na odcinku Chełmża - Kornatowo oraz stacja Grudziądz jest ujęta w wykazie linii znaczenia państwowego.

 

Na odcinku Chełmża - Grudziądz znajdują się następujące posterunki ruchu:

 

Odcinek Chełmża - Grudziądz linii kolejowej nr 207 posiada 44 skrzyżowania z drogami kołowymi w poziomie szyn, a ok. 54 km (Grudziądz) znajduje się jedno przejście dla pieszych w poziomie szyn.

Na odcinku tym występuje 58 przepustów kolejowych i jeden most jednoprzęsłowy.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z postępującej degradacji infrastruktury kolejowej. W tym celu niezbędne było przeprowadzenie podstawowych działań rewitalizacyjnych polegających na:

Priorytetowym celem projektu inwestycyjnego było  zwiększenie dostępności usług komunikacji kolejowej oraz poprawa obsługi pasażerów. Efektem wykonanych działań naprawczych będzie przywrócenie i poprawa pierwotnych parametrów konstrukcyjnych linii kolejowej nr 207 na odcinku Chełmża - Grudziądz.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

Po zrealizowaniu projektu podróżni chętniej będą wybierać kolej jako środek transportu. Zachęci ich do tego szybka i wygodna podróż nowoczesnym taborem szynowym, duża liczba połączeń, umożliwiająca dogodny i punktualny dojazd do miejsc pracy i edukacji.

Poprawiona zostanie obsługa pasażerów poprzez nowe obiekty obsługi podróżnych - przebudowane perony wraz z wiatami peronowymi umożliwiającymi schronienie przed wiatrem i opadami atmosferycznymi. Perony będą przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, ale także przez osoby starsze o ograniczonej sprawności ruchowej i rodziny podróżujące z małymi dziećmi. Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego, przyczyni się do przejęcia części pasażerów z dróg, a co za tym idzie do poprawy warunków ekologicznych, poprzez zmniejszenie zatłoczenia na drogach, hałasu i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.