Przebudowa trasy tramwajowej odc Dworzec Wileński - Żerań Wschodni

„Wykonanie dokumentacji przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński - Żerań Wschodni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

 

Zakres prac obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przygotowania, realizacji, odbioru i rozliczenia przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński - Żerań Wschodni (przebiegającej w ul. 11 Listopada - Odrowąża - Budowlana - Rembielińska - Annopol od ul. Targowej do pętli Żerań Wschodni) oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialna jest spółka Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.

Prace obejmowały następujące Etapy:

Etap I

Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński - Żerań Wschodni, w skład której wchodziła:

 1. koncepcja programowo – przestrzenna:

Etap II

 1. Wykonanie dokumentacji przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej, w skład której wchodziła:

 1. inwentaryzację terenu,

 2. ekspertyzę warunków gruntowo-wodnych,

 3. inwentaryzację zieleni,

 4. dokumentację projektową składającą się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 5. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

 6. kosztorysy inwestorskie,

 7. wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie oraz wymagane przepisami prawnymi decyzje niezbędne do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych, w tym ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę;

  w podziale na zadania, obejmujące odpowiednio przebudowę (modernizację) peronów przystankowych, tramwajowych węzłów rozjazdowych, torowisk i pętli tramwajowej:

Zadanie 1:

Zadanie 2:

Zadanie 3:

ul. Odrowąża-Staniewicka,

Zadanie 4:

Zadanie 4/1:

Etap III

Wykonanie dokumentacji kalibracji programów sygnalizacji świetlnej, w skład której wchodziła następująca dokumentacja:

 1. zamienny projekt stałej organizacji ruchu,

 2. zamienny projekt sygnalizacji świetlnej,

 3. wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie.