Koncepcja budowy drogi S6 Trasa Kaszubska

Przedmiot umowy obejmuje opracowanie koncepcji programowej oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót w formule projektuj i buduj , rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentów.
Lokalizacja:

Lokalizacja inwestycji na terenie województwa pomorskiego (powiat lęborski, wejherowski, kartuski oraz Miasto Gdynia). Projekt obejmował odcinek drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) do Obwodnicy Trójmiasta (S6) na węźle Wielki Kack o łącznej długości około 62 km

Zakres koncepcji programowej

W koncepcji programowej wyznaczono pas drogowy umożliwiający prawidłową lokalizację drogi ekspresowej, dróg lokalnych, dojazdowych i serwisowych oraz innych elementów pasa drogi ekspresowej.

Przedmiotową dokumentację dowiązano do odcinka poprzedzającego opracowanie tj. do końca drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork oraz przy węźle „Chwaszczyno” do projektu Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.
Koniec opracowania stanowi przebudowywany węzeł „Wielki Kack”, na którym dowiązano projektowany odcinek drogi ekspresowej S6 do istniejącej Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta.

Długość trasy na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta  będzie  wynosiła około 62 km. Ze względu na duży zakres całej inwestycji została ona podzielona na cztery odrębne zadania:
1)    Zadanie 1 : w.Leśnice (bez węzła) – w.Łęczyce (z węzłem)
2)    Zadanie 2 : w.Łęczyce (bez węzła) – w.Luzino (z węzłem)
3)    Zadanie 3 : w.Luzino (bez węzła) – w.Szemud (z węzłem)
4)    Zadanie 4 : w.Szemud (bez węzła) – w.Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Szczegółowy zakres prac wykonanych w ramach opracowywania Koncepcji Programowej budowy drogi S6 obejmował :
1.    Określenie szczegółowych założeń projektowych, parametrów technicznych, powiązań z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.
2.    Opracowanie dla całego zakresu inwestycji mapy do celów projektowych.
3.    Wykonanie „Dodatku do projektu badań geotechnicznych” i „Dokumentacji geologiczno Inżynierskiej” z pozyskaniem zatwierdzenia.
4.    Wykonanie „Dokumentacji hydrogeologicznej” z pozyskaniem zatwierdzenia.
5.    Wykonanie geologicznych i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów drogowych i inżynierskich.
6.    Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie: Planów Zagospodarowania oraz parametrów i stanu technicznego istniejących obiektów i dróg.
7.    Szczegółową koncepcję trasy, węzłów, MOP-ów, OUD, dróg serwisowych, dojazdowych i lokalnych, powiązań z otoczeniem oraz z istniejącym układem komunikacyjnym.
8.    Projekty budowy obiektów inżynierskich w zakresie zapewniającym poprawne funkcjonowanie powstających elementów układu drogi ekspresowej.
9.    Wyznaczenie pasa drogowego dla budowy drogi ekspresowej S6 z uwzględnieniem wszystkich jej elementów oraz koniecznej przebudowy istniejącego układu drogowego.
10.    Projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome.
11.    Koncepcję systemu sterowania ruchem oraz planu działań ratowniczych
12.    Projekt gospodarki drzewostanem (inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekt nasadzeń).
13.    Projekt odwodnienia w tym budowę kanalizacji deszczowej wraz z elementami podczyszczania wód opadowych, a także remont lub przebudowę istniejących elementów odwodnienia.
14.    Projekt urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury technicznej związany z eksploatacją drogi.
15.    Projekt przebudowy urządzeń obcych naziemnych i podziemnych kolidujących z inwestycją (m.i. wodociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, melioracje, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, instalacje teletechniczne i energetyczne oraz trakcja trolejbusowa).
16.    Projekt kanalizacji teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego będącego własnością GDDKiA i kanalizacją wspomagającą dla urządzeń ITS.
17.    Projekt inteligentnego oświetlenia drogowego (budowa i przebudowa).
18.    Przebudowę w niezbędnym zakresie infrastruktury kolejowej.
19.    Uzgodnienia, opinie, stanowiska, postanowienia, warunki i oceny również z zakresu ochrony środowiska, ochrony archeologicznej i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20.    Analizę zgodności przyjętych rozwiązań z Decyzją Środowiskową.
21.    Konsultacje społeczne i odpowiedzi na pytania właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym i w jego sąsiedztwie.
22.    Przygotowanie wizualizacji komputerowej w postaci filmu (trójwymiarowy model projektowanej drogi) w oparciu o zdjęcia lotnicze oraz opracowanie materiałów promocyjnych.
23.    Uszczegółowienie i aktualizację prognozy ruchu. Opracowano przy użyciu programu komputerowego VISUM symulację ruchu na wszystkich węzłach.
24.    Pomiar istniejącego ruchu drogowego wykonywany z użyciem technologii ANPR (Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych) w okresie 14 dni w czterech ustalonych lokalizacjach. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę ruchu i stworzono raport.
25.    Opracowanie przedmiarów robót.
26.    Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz Kosztorysów Ofertowych.
27.    Wstępne szacunkowe wyceny nieruchomości oraz opracowanie map stanu władania.
28.    Analizę ekonomiczną oraz analizę wielokryterialną.
29.    Opracowanie na podstawie materiałów wzorcowych dla każdego z Zadań Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
30.    Przy procedowaniu przez Zamawiającego przetargu na roboty w formule „projektuj i buduj” Biuro uczestniczyło w odpowiedziach na pytania Wykonawców.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej S6:
- klasa techniczna – S,
- prędkość projektowa – 100 km/h,
- kategoria ruchu – KR6,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś,
- skrajnia pionowa obiektów nad drogą S6 – min. 5,00 m,
- liczba jezdni – 2,
- szerokość jezdni – 7,00 m (2 pasy po 3,50 m),
-  szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
- szerokość pasa awaryjnego postoju – 2,50 m,
- szerokość pobocza – min. 0,75 m,
- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5,00 m,
- minimalna szerokość korony drogi ekspresowej – 25,50 m,
- pochylenie poprzeczne drogi ekspresowej na prostej – 2,5%