Obwodnica miasta Suwałki

Zaprojektowanie (optymalizacja) i budowa obwodnicy miasta Suwałki obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku  od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830, wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670m  (od km 0+419.36 do km 1+085.82) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Odcinek A: Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 0+000.00 do km 12+221.47 podłączenia drogi S61 do istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 0+419.36 do km 1+085.82
 Odcinek B: Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 12+221.47 do km 12+830.00 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670m (od km 0+419.36 do km 1+085.82)

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca:
Budimex S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Przedmiot inwestycji:
Projekt obejmuje odcinek dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S61 oraz jednojezdniowej łącznicy węzła „Suwałki Północ” łączącej obwodnice  z istniejącą drogą krajową nr 8. Projektowana obwodnica miasta Suwałki omija miasto po jego zachodniej stronie i w całości zlokalizowana jest w północnej części województwa podlaskiego na obszarze powiatu suwalskiego, gminy Suwałki oraz miasta Suwałki na prawach powiatu.

Zakres inwestycji:
Budowę dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S61 (kategoria ruchu: KR7, klasa „S”) od węzła „Suwałki Południe” (dawny w. Lotnisko) zlokalizowanym na końcu obwodnicy Augustowa do węzła „Suwałki Północ” (nie objętym niniejszym opracowaniem). Początek odcinka dwujezdniowego obwodnicy przyjęto w kilometrze lokalnym 0+000.00 (km 3+551.90 wg DoŚU oraz 12+750 według kilometraża Obwodnicy Augustowa), natomiast koniec w km 12+830 (km 0+419.36 łącznika w DoŚU). Początek projektowanej łącznicy węzła „Suwałki Północ” (stanowiącej połączenie drogi S61 do istniejącej drogi krajowej nr 8) przyjęto w projektowanym km lokalnym obwodnicy Suwałk 12+411.65 (km 15+965.20 wg DoŚU), a koniec przyjęto w km 767+925.29 istniejącej drogi krajowej nr 8; (klasa drogi ekspresowej „S”, kategoria ruchu drogi ekspresowej oraz łącznicy węzła KR7)
 W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi budowa węzła „Suwałki Zachód” typu WB zlokalizowanego w km 4+661.67, połączenie z istniejącą drogą wojewódzką nr 653 (ul. Bakałarzewska);
 budowę łącznic węzła „Suwałki Południe” (kategoria ruchu: KR4) będącymi dowiązaniem do wybudowanych łącznic w ramach budowy Obwodnicy Augustowa;

 Rozbiórkę i budowę krzyżujących się z obwodnicą dróg istniejących:

kubaturowe:


Parametry techniczne dróg:
Droga ekspresowa S61
 klasa drogi         - S,
 kategoria ruchu     - KR7,
 prędkość projektowa       - Vp = 100 km/h,
 prędkość miarodajna       - Vm = 110 km/h,
 prędkość dopuszczalna   - Vd= 120 km/h (dostosowano geometrię oraz widoczność celem braku ograniczenia do V=110 km/h),
 szerokość jezdni      - 2 x 7.00 m,
 szerokość pasa awaryjnego     - 2 x 2.50 m,
 szerokość poboczy gruntowych    - 2 x 0.75 – 3.70 m (zmienna ze względu na urządzenia BRD),
 szerokość pasa dzielącego:  km 0+000.00 – km 0+605.48
- 11.00 m (w tym opaski wewnętrzne – 2x0.50 m),
km 0+605.48– km 1+075.14
- zejście od szerokości 11.00 m do 5.00 m
km 1+075.14 – km 12+830.00
- 5.00-8.10 m (w tym opaski wewnętrzne – 2x0.50 m),
 skrajnia pionowa      - 5.00 m,
 nawierzchnia        - betonowa i bitumiczna,

Parametry łącznika (zejście do DK8 – docelowo łącznica węzła „Suwałki Północ”)