Dokumentacja projektowa dla drogi S7 Miłomłyn- Olsztynek

Optymalizacja dokumentacji projektowej dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek. Przedmiotowa inwestycja podzielona została na pododcinki:
Pododcinek „A” od km 0+000 do km 9+163(Miłomłyn – Ostróda Pólnoc) oraz odcinek drogi tymczasowej
Pododcinek „B” od km 9+163 do km 18+845(Ostróda Północ – Ostróda Południe)

Informacja dotycząca pododcinka A (S7):

Projektowana droga posiada kategorie drogi krajowej w klasie technicznej S (ekspresowa) i zastąpi istniejącą drogę krajową nr 7, która jest drogą o znaczeniu międzynarodowym.
Inwestycja polega na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej oraz obustronnych dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego z czego droga zlokalizowana po lewej stronie drogi ekspresowej pomiędzy węzłem „Miłomłyn Południe” a węzłem „Ostróda Północ” posiadała będzie parametry drogi klasy Z i obsługiwała będzie międzywęzłowy ruch lokalny w tym komunikację zbiorową.
Początek projektowanego odcinka drogi znajduje się w miejscowości Miłomłyn w ciągu istniejącej obwodnicy Miłomłyna. Tymczasowy koniec odcinka znajduje się tuż przed miejscowością Czerwona Karczma. Na całej długości odcinka projektowana droga ekspresowa biegnie po istniejącym śladzie obecnej drogi nr 7.
W ramach budowy drogi, wykonano węzły „Miłomłyn Północ na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 264301 (ul. Mazurska) oraz „Miłomłyn Południe” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1219N (ul. Twarda).
W ramach budowy drogi ekspresowej przebudowano lub wyremontowano zostaną odcinki dróg innych kategorii w obrębie skrzyżowań z drogą ekspresową, a mianowicie:
 Droga powiatowa nr 1219N (Miłomłyn – Tarda) na której w obrębie - w ramach remontu wymieniona warstwa ścieralna nawierzchni na długości 336m
 Drogi gminne z których ważniejsze to:

Przebudowa pozostałych dróg przeważnie o nawierzchni gruntowej polegała na włączeniu ich do projektowanych dróg dojazdowych.
W ciągu drogi ekspresowej przebudowane zostały istniejące oraz wybudowane nowe obiekty inżynierskie tj. mosty, wiadukty, zaś pod drogą przejazdy gospodarcze oraz przepusty.
Projektowana droga ekspresowa wyposażona jest w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt wraz z osłonami przeciwolśnieniowymi, urządzenia podczyszczające wody z jezdni itp.)  
Oprócz budowy układu dróg w/w przebudowano sieć infrastruktury technicznej a w szczególności:

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Projektowana droga ekspresowa S-7 posiada następujące parametry techniczne:

 Przekrój – dwujezdniowy dwupasowy z szerokim pasem dzielącym (12m) umożliwiającym w przyszłości dobudowę trzecich pasów ruchu Wyjątkiem jest początkowy odcinek od km 0+000 do km 1+600 gdzie zaprojektowano pas dzielący bez rezerwy na trzecie pasy z uwagi na konieczność zachowania istniejącego obiektu w węźle „Miłomłyn Północ”
 Minimalna skrajnia pod obiektami inżynierskimi – 4,70m
 Dostępność – w węzłach „Miłomłyn Północ” oraz „Miłomłyn Południe”
Obiekty inżynierskie:

1.  Obiekt DPD2.1 w km 1+097,85
2.  Most MS2 w km 1+134,85
3.  Obiekt DPD2.2 w km 1+250,00
4.  Wiadukt WS3 w km 2+607,76
5.  Wiadukt WS4 w km 3+041,82
6.  Obiekt DPG5 w km 5+341,66
7.  Obiekt mostowy WS6 w km 6+184,60  (długość 162,34 m)
8.  Obiekt mostowy MS7 w km 7+077,50 (długość 242,34 m)
9.  Obiekt mostowy MD7.1 w km 3+992,50 w ciągu drogi dojazdowej DD8 (długość 99,36 m)
10. Przejazd gospodarczy WS8 w km 8+561,66
11. Przepusty wodne
12. Przejścia dla płazów oraz małych zwierząt (15 szt.)

Informacja dotycząca pododcinka B (S7):

Projektowana droga S-7 w zakresie pododcinka „B” zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i w całości znajduje się w granicach powiatu ostródzkiego przebiegając kolejno przez tereny gminy Ostróda), miasta Ostróda oraz tereny Gminy Ostróda.
Projektowana droga posiada kategorię drogi krajowej w klasie technicznej S (ekspresowa) i zastąpi obecną drogę krajową nr 7, która jest drogą o znaczeniu międzynaro-dowym (E77).
Inwestycja polega na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej oraz obustronnych dróg dojazdowych i zbiorczych do obsługi ruchu lokalnego na odcinkach gdzie jest to konieczne.
Początek projektowanego odcinka znajduje się w km na styku z końcem projektowanego pododcinka „A” przed miastem Ostróda, zaś koniec na przecięciu z istn. DK7 w miejscowości Górka.


W ramach budowy drogi ekspresowej przebudowano odcinki dróg innych kategorii w obrębie skrzyżowań z drogą ekspresową, a mianowicie:


W ciągu drogi ekspresowej wybudowano nowe obiekty inżynierskie tj. mosty, wiadukty, zaś pod drogą przejazdy gospodarcze oraz przepusty.
W zakresie projektowanego odcinka droga ekspresowa posiada dostępność w obrębie węzłów „Ostróda Północ” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 Ostróda – Dobre Miasto oraz „Ostróda Południe” na przecięciu z projektowaną obwodnicą miasta Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz - Olsztyn.
Projektowana droga ekspresowa wyposażona jest w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt wraz z osłonami przeciwolśnieniowymi, urządzenia podczyszczające wody z jezdni itp.) a także w miejsce obsługi podróżnych MOP w miejscowości Ostróda na kierunku Warszawa – Gdańsk w wyniku adaptacji istniejącego obiektu.

Oprócz budowy układu dróg w/w przebudowana zostanie sieć infrastruktury technicznej a w szczególności:

Informacja dotycząca pododcinka B (DK16):

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 16 położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w granicach powiatu ostródzkiego na obszarze gminy Ostróda. Projektowana droga na odcinku od km 9+756,50 do 15+975,11 przebiega po nowym śladzie. Istniejąca DK16 przechodzi przez miejscowości Marciniaki, Lubajny i Stare Jabłonki. Trasa przebiega po całkowicie nowym śladzie. Odcinek ten zaczyna się na skrzyżowaniu z DK15, gdzie docelowo ma powstać węzeł „Ostróda Zachód”, następnie przebiega w kierunku drogi ekspresowej S7.

Parametry techniczne drogi ekspresowej (S7):

Projektowana droga ekspresowa S-7 posiada następujące parametry techniczne:

Parametry techniczne drogi krajowej (DK16):


Obiekty inżynierskie (S7):

1.  Wiadukt WD-1/B (długość 51,94 m)
2.  Obiekt mostowy MS2/B (długość L/P: 333,30 m / 347.92 m)
3.  Obiekt mostowy MS3/B + PE10/B (długość L/P: 108,6 m / 108,6 m)
4.  Obiekt mostowy MS4/B + PE11/B (długość 343,20 m)
5.  Wiadukt drogowy WD5/B
6.  Obiekt mostowy MS6/B + PE/9B (długość L/P: 561,46 m / 561,37 m)
7.  Wiadukt drogowy WD7/B
8.  Wiadukt drogowy WD8/B
9.  Wiadukt drogowy WD9/B (długość: 94,57 m)
10. Obiekt mostowy WD10/B+PE8/B (długość 95,70 m)
11. Przepusty wodne.
12. Przejścia dla zwierząt średnich (2 szt.).
13. Przejścia dla zwierząt średnich (11 szt.)

Obiekty inżynierskie (DK16):

1.  WS-1 km 11+797,78
2.  WD-2 km 13+423,03 (długość: 51,20 m)
3.  MS-3 km 14+255,00 (Ustrój niosący skrzynkowy czteroprzęsłowy ciągły typu „extradosed” o rozpiętościach  132,5+206,0+206,0+132,5 m dla konstrukcji ustroju niosącego)
4.  WD-4 km 15+590,18
5.  Przepusty