Plan zadań ochronnych Dolna Wisła

Wykonanie dwóch Projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Dolna Wisła PLH 220033


Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Etap I – wstępny, który ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmujący następujący zakres prac koniecznych:
1) Weryfikacja terenu objętego projektem Planu
a)    Wykonawca zweryfikuje, czy zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody do nieobejmowania części obszaru projektem Planu i zaznaczy na mapie obszaru Natura 2000 teren objęty projektem Planu;
b)    Wykonawca sprawdzi w szczególności, czy Plany Urządzania Lasu, plan ochrony oraz zadania ochronne ustanowione dla rezerwatu przyrody, zawierają zakres planu zadań ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody;
c)    W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów o których mowa w lit. b należy przenieść do dokumentacji projektu Planu odpowiednie części planu ochrony lub zadań ochronnych krajowej formy ochrony przyrody;
2) Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy
a)    Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy powinno nastąpić na pierwszym spotkaniu dyskusyjnym (lub bezpośrednio po jego zakończeniu), o którym mowa w pkt. 9.15 opisu przedmiotu zamówienia;
b)    Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu) oraz eksperci przyrodnicy;
c)    Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu spotkań dyskusyjnych organizowanych przez Zamawiającego;
d)    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję składu Zespołu Lokalnej Współpracy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
e)    Zespół Lokalnej Współpracy prowadzi prace nad opracowaniem projektu Planu pod przewodnictwem Wykonawcy reprezentowanego przez Koordynatora projektu Planu (o którym mowa w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia), który odpowiedzialny będzie za realizację procesu planistycznego we współpracy z Zamawiającym reprezentowanym przedstawiciela.
f)    Struktura i wielkość Zespołu Lokalnej Współpracy zależy do specyfiki danego obszaru Natura 2000, jednakże ze względu na efektywność pracy jego skład nie powinien przekraczać 30 osób.
g)    Tworząc Zespół Lokalnej Współpracy należy zapewnić udział:
    przedstawiciela Wykonawcy w osobie Koordynatora projektu Planu, o którym mowa w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia,
    przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,
    ekspertów przyrodników – specjalistów od siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,
    przedstawiciela Zamawiającego;
h)    Skład Zespołu Lokalnej Współpracy może ulegać zmianie w trakcie pracy nad projektem Planu, stosownie do potrzeb, o czym będzie decydował Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym;
i)    Informacje o składzie Zespołu Lokalnej Współpracy zostaną umieszczone w dokumentacji projektu Planu z podaniem: nazwy instytucji/grupy interesariuszy, którą reprezentuje. Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny (z wyjątkiem: przedstawiciela/li sprawującego/ych nadzór nad obszarem, Koordynatora projektu Planu, zatrudnionych przez Wykonawcę ekspertów przyrodników i – jeśli został zatrudniony przez wykonawcę – eksperta ds. GIS); jego uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do projektu Planu opracowują w ramach swojej działalności.

Etap II – Opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego  podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres koniecznych prac:
Moduł A

Moduł B

Moduł C

W ramach realizacji umowy:
1.Przeprowadzono weryfikację terenu objętego Planem Zadań Ochronnych Dolnej Wisły;
2.Utworzono Zespół Lokalnej Współpracy;
Opracowano projekt Planu Zadań Ochronnych Dolnej Wisły, zawierający m.in.: opis granic obszaru Natura 2000, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, identyfikację i analizę zagrożeń oraz ustalenie działań ochronnych.